Výsledky soutěží
2CL-východ DIVIZE D Krajský přebor Okresní přebor 1A. třída 1B. třída 2A. třída 2B. třída 2C. třída 2D. třída :: Adresář klubů ::
Oficiální partner
Hlavní menu
Partneři webu
Orlický týdeník
Futsal SOKOLOV
Editor PSPad
Svět hostingu
Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Kontakty
webmaster:
J@san
E-mail: votrok.jasan@post.cz
ICQ status ICQ: 191-181-218
Skype SKYPE: votrokjasan

organizace soutěží:
Jaroslav Štěrba
E-mail: jaroslav.sterba99
@tiscali.cz
Tel.: 495 581 249
Tel.: 603 897 474
Vyhledávání
Vyhledat text

Propozice

Propozice

Propozice Krajského a Okresního přeboru, 1. a 2. tříd malého fotbalu 2011/2012 v Hradci Králové:

1. Pořadatel: Unie Fotbalových Amatérů Hradec Králové  a Okresní komise Malého fotbalu při FAČR Hradec Králové

- Jaroslav Štěrba, předseda

- ing. Miroslav Kozák, 1. místopředseda

- Slavomír Bezvoda, 2. místopředseda

- Rastislav Šimun, jednatel

- Jiří Špás, člen

- Josef Voltr, člen

- Vlastimil Částka, člen

V pravomoci OK MF a UFA HK je určit s konečnou platností herní systém soutěže, termíny a rozpisy utkání. Zároveň rozhoduje o všech trestech a řeší veškeré protesty. Vyhrazuje si právo provést případné změny a to i včetně propozic. Svá rozhodnutí přenáší na ligové oddíly buď přímo nebo prostřednictvím vedoucích jednotlivých týmů.

2. Základní termín soutěží

- podzimní část 2011 od 27.8. do 13.11.2011

- jarní část 2012 od 30.3. do 24.6.2012

OK MF a UFA HK vydává termínovou listinu zvlášť pro jednotlivé ligy. Hrací dny a stanovené začátky jsou pro všechny oddíly závazné. Úředními hracími dny jsou soboty a neděle, stanovený začátek prvého utkání je v 8.00 hodin a dále dle potřeby pátek odpoledne od 17.00. Hraje se na umělých površích hřišť ZŠ Sever, Štefánikova, Kukleny, J.Gočára. Plotiště, Nechanice, Třebechovice p.O. a dále na GJKT HK, Olympie HK, Obce Černožice a FK Rychnov nad Kněžnou. Všechna utkání budou hrána plně v souladu s pravidly FIFA, budou se řídit bezvýhradně dle Soutěžního a Disciplinárního řádu KF FAČR. Hrací doba je stanovena na 2 x 25 minut hrubého času.

3. Systém soutěží

- Krajský přebor - 16. týmů - vítěz přímo do Divize"D", sestupují poslední 2. týmy (v případě sestupu více týmů z Divize, další tým nebo týmy). Porušení pravidla o druhém hraní brankáře se trestá NVK !!!

- Okresní přebor - 16. týmů - první dva celky postupují do Krajského přeboru, sestupují poslední 4. týmy do 1. tříd (1A. + 1B.). Porušení pravidla o druhém hraní brankáře se trestá NVK !!!

- 1A. + 1B. třída - po 16. týmech - do Okresního přeboru postupují vždy první dva týmy, sestupují vždy poslední 4. týmy do 2. tříd (2A., 2B., 2C. a 2D.).

- 2A., 2B. 2C. a 2D. třída - po 13. týmech - do 1. tříd postupují vždy první dva týmy. Hraje se systémem každý s každým dvoukolově (podzim + jaro).

4. Pořadatel utkání

Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozpise na prvním místě jako domácí celek. Na vyžádání je pořadatel povinen připravit hřiště dle pokynů hlavního rozhodčího, poslední pořádající celek je povinen uklidit hřiště opět dle pokynů hlavního rozhodčího. Porušení této povinnosti je trestáno pokutou 100,- Kč.

5. Povinnosti mužstev 

Oddíly jsou povinny bez jakéhokoliv předchozího upozornění nastupovat k mistrovským zápasům v termínech uvedených na rozpisech soutěží schválených OK MF a UFA HK. Tým je povinen nastoupit k utkání s minimálním počzem hráčů 1 + 4, v jednotných dresech a s holenními chrániči. Maximální počet hráčů na utkání je 12. Před každým ligovým zápasem je vedoucí nebo kapitán týmu povinen předat reg. průkazy hráčů hlavnímu rozhodčímu. Bez platného reg. průkazu nebude hráč připuštěn k utkání!! Podrobnosti upravuje SŘ KF FAČR . Čekací doba není žádná !!!

6. Pojištění

Z titulu akce ČSTV je každý hráč pojištěn proti úrazu na základě dlouhodobé smlouvy mezi ČSTV a Pojišťovnou Kooperativa a. s. č. 495000830 - 7 platnou od 1.1.2006. Úraz musí být registrován v Zápise o ukání.

7. Startující

Startovat mohou hráči zúčastněných celků s platným reg. průkazem pro malý fotbal od 14. let věku (souhlas zákonného zástupce).

8. Soupisky

Soupisky předkládají oddíly dle čl. 15., odst. 1. - 5. SŘ SF nejpozději na zahajovací schůzce ve dvou vyhotoveních s min. počtem 8. hráčů. Maximální počet hráčů není omezen. Doplnění soupisek lze provádět průběžně u J. Štěrby nebo na tel. čísle 603897474. Každý celek má povoleny 2. hráče z vyšších soutěží (1CL, 2CL nebo Divize) na hostování do zahájení a po skončení jejich soutěží pouze se souhlasem OK MF a UFA HK.

9. Hodnocení výsledků

Hodnocení výsledků v jednotlivých soutěžích se řídí ustanoveními SŘ KF čl. 62, 63, 64 a 65. O konečném pořadí rozhoduje:

A) počet bodů

B) vzájemné zápasy

C) rozdíl skóre

D) větší počet vstřelených branek

E) podíl skóre

F) los.

V případě rovnosti bodů u více než 2. týmů vstupuje v platnost kritérium minitabulky jejich vzájemných utkání (opět dle bodů A)  až F). Výhra se v tabulce oceňuje 3. body, remíza 1. bodem a porážka O. body. Výsledky budou po schválení OK MF a UFA HK uveřejněny na webových stránkách www.malyfotbalhk.cz, v časopise "Fotbal v kraji" vždy v úterý.

10. Rozhodčí

Všechna utkání budou řídit vyškolení rozhodčí malého fotbalu, kteří budou na jednotlivé zápasy delegováni OK MF a UFA HK. Odměna rozhodčího je stanovena na 70,- Kč za zápas v KP a OP, v 1. a 2. třídách na 50,- Kč za zápas.

11. Protesty a odvolání

Protety a odvolání lze podat v souladu se SŘ KF čl. 66, 67, 68, 69 a 70 na zasedání OK.

12. Disciplinární tresty

Disciplinární tresty se udělují v souladu s platným DŘ KF. Tým, který se bezdůvodně nedostaví k mistrovskému utkání nebo se dostaví s malým počtem hráčů, prohrává kontumačně 0:5, je povinen zaplatit pokutu (200,- Kč za 1KP, 300,- Kč za 2KP a 500,- Kč za 3KP) a to nejpozději do 7.dnů. Při nesplnění bude mít celek zastavenou závodní činnost nepodmíněně až do zaplacení. Za tři kont. prohry je tým okamžitě vyloučen ze soutěže a v dalším ročníku nebude moci hrát žádnou soutěž pořádanou UFA HK a KF FAČR.

13. Statutární zástupci

Klub je povinen zajistit účast statutárního zástupce na zasedání Ligového shromáždění své soutěže a dále na Valné hromadě všech soutěží řízených UFA HK a OK MF FAČR.

14. Evidence karet

Evidenci karet má za povinnost sledovat každý vedoucí týmu. Při udělení ČK - automaticky STOP na min. 1. soutěžní utkání (o výši trestu rozhodne STDK podle míry provinění dle DŘ KF). Verdikt lze najít na internetu www.malyfotbalhk.cz v "Rozhodnutích STDK".

15. Pokuty

Pokuty za ČK pro tým: 1ČK - 50,- Kč, 2ČK - 100,- Kč, 3ČK a každá další ČK - 100,- Kč. Při udělení 4ŽK jednomu hráči - STOP na 1. zápas + pokuta 100,- Kč, při udělení 8ŽK jednomu hráči - STOP na 2. zápasy + pokuta 200,- Kč atd.

16. Pořádek na hřištích

Na všech školních hřištích s umělým povrchem platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ !!! a dále zákaz jízdy na kolech. Odpadky odhazujte do připravených stojanů, košů nebo popelnic. Rozhodčí má právo nařídit úklid hřiště, shledá-li to nutným, po každém utkání.

17. Odkládání zápasů

Každý celek má možnost odložení 2. soutěžních utkání za sezonu a to pouze se souhlasem soupeře. Musí tak učinit ale nejpozději 1. týden před stanoveným termínem zápasu a to písemně na druhou stranu "Zápisu o utkání" nebo se přímo dohodnout se soupeřem na náhradním termínu. V případě, že tým požádá o odložení utkání 4. dny a méně před stanoveným termínem, zaplatí poplatek ve výši 200,- Kč a to nejpozději do 7. dnů po původním datu utkání. Poslední 3. kola soutěžního ročníku nelze odložit, lze je pouze předehrát.

18. Startovné

Celky KP, OP, 1A. a 1B.třídy platí 2400,- Kč za polovinu soutěže. Týmy 2A., 2B.,2C. a 2D. třídy platí 2000,- Kč za polovinu soutěže. Ke startovnému je po každé polovině soutěže připočtena částka za pokuty týmu. Startovné je splatné na zahajovací schůzce před zahájením, nejdéle však vždy před prvním kolem podzimní nebo jarní části a nebo lze zaplatit přímo na BÚ u GE Money Bank HK. Celek, který včas nezaplatí startovné, bude mít zastavenou činnost nepodmíněně až do zaplacení a z tabulky nu bude odečteno 12. bodů (dle SŘ KF FAČR !!!).

19. Závěrečná ustanovení

Tyto propozice doplňují a upřesňují příslušná ustanovení Soutěžního řádu KF pro soutěže řízené UFA HK a OK MF FAČR v Hradci Králové.

Tyto propozice pro soutěžní ročník 2011/2012 byly schváleny na zasedání UFA HK a OK MF při FAČR HK dne 4.7.2011.

Jaroslav Štěrba v.r. - předseda OK

Ing. Miroslav Kozák - 1. místopředseda OK

 


| Autor: Jaroslav Štěrba | Vydáno dne 26. 09. 2007 | 7316 přečtení | Počet komentářů: 446 | Přidat komentář |
Aktualizace
Jaro-2021/2022
Soutěž Datum
Krajský přebor-19.06.22
Okresní přebor-19.06.22
1A.třída-19.06.22
1B.třída-19.06.22
2A.třída-není
2B.třída-není
2C.třída-není
2D.třída-není
Tabulky
Krajský přebor
1BFK OREL76
2NK GROWL76
.
15GALAXY JUNIORS22
16BLASTERS0
Okresní přebor
1VERTIGO HOLOH...79
2FUGAS/FLAMENG...79
.
15REPRO"B"14
16BLACK STARS13
1A.třída
1OREL"C"66
2CANNIBALS63
.
13PLESOŠKY RASO...12
14BLUE ELITE3
1B.třída
1MASIVNÍ PROBL...39
2UK HK32
.
8PARŤÁCI12
9VOTROCI Z UHK7
Jakub Kuchař
9:43 - 1.8.
Čau , jsme nově založený tym a chtěl bych se zeptat jestli by si někdo nešel dát přátelak ještě před...

Viki
14:17 - 31.5.
Ahoj, nově založený tým hledá od příští sezóny brankáře. Začneme hrát v 1A. třídě a hrajeme to jen...

Michal Pabišta
17:28 - 27.4.
Ahoj, AC Aero hleda 2-3 hrace, krteří budou chodit pravidelne hrat 737126921
Počasí

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server