Výsledky soutěží
2CL-východ DIVIZE D Krajský přebor Okresní přebor 1A. třída 1B. třída 2A. třída 2B. třída 2C. třída 2D. třída :: Adresář klubů ::
Oficiální partner
Hlavní menu
Partneři webu
Orlický týdeník
Futsal SOKOLOV
Editor PSPad
Svět hostingu
Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Kontakty
webmaster:
J@san
E-mail: votrok.jasan@post.cz
ICQ status ICQ: 191-181-218
Skype SKYPE: votrokjasan

organizace soutěží:
Jaroslav Štěrba
E-mail: jaroslav.sterba99
@tiscali.cz
Tel.: 495 581 249
Tel.: 603 897 474
Vyhledávání
Vyhledat text

UFA HK

Stanovy UFA

S T A N O V Y
UNIE FOTBALOVÝCH AMATÉRŮ HRADEC KRÁLOVÉ1. Unie fotbalových amatérů Hradec Králové-(dále jen UFA HK)
je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V UFA HK se dobrovolně sdružují oddíly, odbory a zájmové skupiny (dále jen oddíly).

2. Sídlem UFA HK je Hradec Králové.
Kontaktní adresa: Růžová 345, Předměřice nad Labem 50302.

II.

Poslání a cíle


3. Základním posláním UFA HK je :
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky;
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejm. pak mládeže;
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejm. vlastní hospodářskou činností;
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá;
e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v UFA HK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec;
f) hájit zájmy členů UFA HK, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci;
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V obci (okrese, obvodu), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.

III.

Orgány UFA HK


4. Nejvyšším orgánem UFA HK je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených oddílů (odborů) a organizací. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů UFA HK, popř. výkonný výbor nebo její předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

5. Valná hromada zejména :
a) rozhoduje o zániku UFA HK, v případě zániku o majetkovém vypořádání;
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice UFA HK;
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov UFA HK;
d) volí výkonný výbor a revizní komisi;
e) rozhoduje o ustavení nového oddílu (odboru) nebo organizace;
f) rozhoduje o rozpuštění oddílu (odboru) nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem; 1/
g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku UFA HK schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům (odborům) a organizacím;
h) stanoví hlavní směry činnosti UFA HK pro příští období;
i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy UFA HK.
______________________________________________

1/ zejména zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

6. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech delegátů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

7. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů UFA HK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

8. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

9. Výkonný výbor zejména :
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady;
b) organizuje a řídí hospodářskou činnost UFA HK;
c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejm. k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob;
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku UFA HK;
e) spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů (odborů) a sdružených organizací;
f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami;
g) k zabezpečení činnosti UFA HK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

10. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její statut schvaluje valná hromada.

IV.

Společné zásady členství


11. Členem UFA HK se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním UFA HK. O přijetí za člena rozhoduje oddíl (odbor) nebo organizace, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

12. Výši členských příspěvků stanoví oddíly (odbory) a organizace.

13. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

V.

Práva a povinnosti členů UFA HK


14. Základní práva řádných členů UFA HK jsou :
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního,tělovýchovného,kulturního a společenského života, jak v rámci oddílu, tak v rámci UFA HK jako celku a to za podmínek stanov UFA HK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů ,též podmínek jejich soutěžních řádů,pokud byly v TJ/SK závazně přijaty;
b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách,které z členství vyplývají;
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce oddílu či odboru v orgánech UFA HK;
d) účastnit se jednání orgánů UFA HK, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování;
e) volit a být volen od 18-ti let věku do všech volených orgánů UFA HK.

15. Základní povinnosti řádného člena jsou :
a) dodržovat Stanovy UFA HK a základní etické a mravní normy sportovce;
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů UFA HK;
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží UFA HK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno;
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v UFA HK, pokud o tom příslušný orgán UFA HK podle stanov rozhodl;
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

16. Řádné členství zaniká :
a) vystoupením člena;
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností;
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím;
d) úmrtím člena či zánikem UFA HK dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením a nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

VI.

Majetek UFA HK a hospodaření


17. Zdrojem majetku UFA HK jsou zejména :
a) přípěvky členů TJ /SK;
b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti;
c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti;
d) příspěvky a dotace od sportovních svazů;
e) státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob;
f) majetek převedený do vlastnictví UFA HK jeho členem.

18. Majetek UFA HK je ve vlastnictví UFA HK jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor.

19. Kromě majetku, ke kterému má UFA HK vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

20. Hospodaření s majetkem UFA HK upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku UFA HK a ostatního majetku.

21. Vlastní hospodářská činnost UFA HK se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup UFA HK při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům UFA HK i jednotlivých oddílů (odborů)
a organizací.

22. Jménem UFA HK vystupuje předseda nebo tajemník nebo jiný jimi pověřený člen výkonného výboru.

VII.

Závěrečná ustanovení


23. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

V Hradci Králové dne 17.11.2002

Příloha : návrh na registraci stanov u MV ČR


| Autor: J@san | Vydáno dne 23. 09. 2007 | 7502 přečtení | Počet komentářů: 2264 | Přidat komentář |
Aktualizace
Jaro-2021/2022
Soutěž Datum
Krajský přebor-19.06.22
Okresní přebor-19.06.22
1A.třída-19.06.22
1B.třída-19.06.22
2A.třída-není
2B.třída-není
2C.třída-není
2D.třída-není
Tabulky
Krajský přebor
1BFK OREL76
2NK GROWL76
.
15GALAXY JUNIORS22
16BLASTERS0
Okresní přebor
1VERTIGO HOLOH...79
2FUGAS/FLAMENG...79
.
15REPRO"B"14
16BLACK STARS13
1A.třída
1OREL"C"66
2CANNIBALS63
.
13PLESOŠKY RASO...12
14BLUE ELITE3
1B.třída
1MASIVNÍ PROBL...39
2UK HK32
.
8PARŤÁCI12
9VOTROCI Z UHK7
Jakub Kuchař
9:43 - 1.8.
Čau , jsme nově založený tym a chtěl bych se zeptat jestli by si někdo nešel dát přátelak ještě před...

Viki
14:17 - 31.5.
Ahoj, nově založený tým hledá od příští sezóny brankáře. Začneme hrát v 1A. třídě a hrajeme to jen...

Michal Pabišta
17:28 - 27.4.
Ahoj, AC Aero hleda 2-3 hrace, krteří budou chodit pravidelne hrat 737126921
Počasí

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server